Flýtileiðir:

Aktiviteter 2011-2014

Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet
Virksomhedsplan år 2011-2014

Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet er fra januar 2005 omdannet til et netværk. Nordisk Ministerråd lavet kontrakt med Sigurður Nordal Institut ved Islands Universitet (nu Árni Magnússon-instituttet for islandske studier) om varetagelsen af sekretariatsfunktionen i 2005. Instituttet har varetaget sekretariatsfunktionen siden, seks år i alt. Denne virksomhedsplan gælder perioden 2011 til 2014.

  1. Alment
  2. Tyngdepunkter 2011-2014
  3. Aktuelle insatsområder
  4. Virksomhedsstruktur
  5. Økonomiske konsekvenser

1.    Alment

Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet ønsker at styrke og effektivisere de samnordiske projekter som indgår i den nordiske udlandslektorvirksomhed.

Nævnet har til hensigt at videreføre den igangværende virksomhed med systematisk udvælgelse af mulige nye indsats- og virksomhedsformer i samråd med de øvrige nordiske organer på undervisnings-, forsknings- og kulturområdet og nordistikmiljøerne ved højere læreanstalter i og uden for Norden.

Nævnet har noteret sig deklarationen om nordisk sprogpolitik som Nordens Sprogråd udarbejdet (nå Ekspertgruppen Nordisk Sprogråd), sluttet sig til den og fulgt med i sit arbejde.

Nævnet vurderer hele sin virksomhed i lyset af ‘nordisk nytte’, dvs. at der skal være tale om virksomhed hvor påviselige positive effekter opnås gennem fælles nordiske løsninger som manifesterer og udvikler nordisk samhørighed, og som øger nordisk kompetence.

2. Tyngdepunkter 2011-2014

Nævnet finder det vigtigt at fremme et bredt kendskab til Norden og de i europæisk sammenhæng set små sprog.

Nævnet vil fortsat dele sin virksomhed på tre hovedopgaver med omtrent en tredjedel af budgettet på hver opgave:
at bevilge støtte til at fremme samarbejdet mellem de lektorer som underviser i nordiske sprog ved udenlandske universiteter;
at holde regelmæssige faglige, regionale konferencer for lektorerne og arrangere symposier og foredrag ved universiteter i aktuelle indsatsområder;
at foretage større, sammenhængende regionale satsninger for at styrke samarbejdet mellem Nordenunderviserne og institutionerne og synliggjørelse av Norden.

Der gives bevillinger til lektorinitiativer en gang årligt, dvs. bidrag til kulturmanifestationer med nordisk fortegn som lektorerne tager initiativ til.

Nævnet vil generelt arbejde på en større synliggørelse af nævnets virksomhed. En styrkelse af informationsindsatsen prioriteres i perioden 2011-2014, bl.a. med internetsider og nyhetsbrev.

3. Aktuelle insatsområder

 

Nordenprojekter i Nordamerika. 
Nævnet vil fortsætte sin satsning på Nordamerika. Der gives bevillinger til projekter en gang årligt, dvs. bidrag til manifestationer som kan øge interessen for Norden, specielt Nordens sprog blandt nye målgrupper, og stærke Scandinavian Studies i USA og Kanda.

Nævnets udvidede virkeområde. Nævnet har udvidet sit virkeområde til Asien og har hidtil organiseret tre seminarturnéer, én til Japanske universiteter i oktober 2001 (Tokyo og Osaka), én til Kinesiske universiteter i november 2005 (Shanghai og Beijing) og én til Indien (Delhi og Hyderabad) i 2010.

Nævnet vil i de nærmeste år undersøge nye satsningsområder globalt, bl. a. i Søramerika, og overveje en eventuel opfølgning af tidligere satsninger i Asien.

 

4. Virksomhedsstruktur

År 2011
-    Bevillinger til lektorinitiativer, lektorpuljen
-    Lektorkonference i Vilnius (Mid-Europa, Sørøst-Europa)
-    Nordamerikasatsningen fortsætter
-    Opfølgning af tidligere satsning i Asien, Indien
-    Fortsat samarbejde med andre satsninger i ministerrådet.
-    Synliggørelse af Samarbejdsnævnets virksomhed, bl.a. med hjemmeside og nyhetsbrev

År 2012
-    Bevillinger til lektorinitiativer, lektorpuljen
-    Lektorkonference i Paris (Frankrige, Spanien, Italien)
-    Nordamerikasatsningen fortsætter
-    Opfølgning af tidligere satsning i Asien, Indien
-    Fortsat samarbejde med andre satsninger i ministerrådet.
-    IT-seminar i Lund
-    Synliggørelse af Samarbejdsnævnets virksomhed.

År 2013
-    Bevillinger til lektorinitiativer, lektorpuljen
-    Lektorkonference i Helsinki
-    Nordamerikasatsningen fortsætter
-    Undersøgelse af nye satsningsområder globalt, eventuelt opfølgning af tidligere satsning i Asien
-    Fortsat samarbejde med andre satsninger i ministerrådet
-    IT-møte i København
-    Synliggørelse af Samarbejdsnævnets virksomhed

År 2014
-    Bevillinger til lektorinitiativer, lektorpuljen
-    Lektorkonference i Wien (Tyskland, Østerrige, Schweiz)
-    Nordamerikasatsningen fortsætter evt.
-    Evt. satsning i Sør-Amerika eller Midt-Østen
-    Fortsat samarbejde med andre satsninger i ministerrådet.
-    Synliggørelse af Samarbejdsnævnets virksomhed.

5.    Økonomiske konsekvenser

Budgettet for år 2011 er på DKK 1.061.000,00. Lektorpuljen vil dog blive administreret i samarbejde med IK, Islands Universitet. Man regner med ikke mindre bevillinger i perioden 2012-2014 – gerne større i sammenheng med globale satsninger.