Flýtileiðir:

Aktiviteter 2017

Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet er et netværk for udenlandslektoratsadministrationene i Norden, dvs. de nationale enheder i de nordiske land som har ansvaret for kontakterne med og støtten til universiteter i og udenfor Norden som underviser i Nordens sprog, litteratur, kultur og samfundsforhold. Dette er Uddannelses- og Forskingsministeriet i Danmark, CIMO i Finland, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum i Island, Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) i Norge og Svenska Institutet i Sverige. Administrationerne i hvert land har et lektoratsudvalg som et rådgivende organ.

  1. Alment
  2. Fokuspunkter 2017
  3. Aktuelle insatsområder
  4. Virksomhedsstruktur
  5. Finansiering

1.    Alment

Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet ønsker at styrke og effektivisere de nordiske projekter som indgår i den nordiske udlandslektorvirksomhed og øge samarbejdet mellem de ansatte i nordistik ved udenlandske universiteter.

Nævnet har til hensigt at videreføre den igangværende virksomhed med systematisk udvælgelse af mulige nye indsats- og virksomhedsformer i samråd med de øvrige nordiske organer på undervisnings-, forsknings- og kulturområdet og nordistikmiljøerne ved højere læreanstalter i og uden for Norden.

Nævnet har noteret sig deklarationen om nordisk sprogpolitik som Nordens Sprogråd udarbejdede og lagt vægt på at gøre Norden kendt som en foregangsregion inden for sprogspørgsmål.

Nævnet vurderer hele sin virksomhed i lyset af ‘nordisk nytte’, dvs. at der skal være tale om virksomhed hvor påviselige positive effekter opnås gennem fælles nordiske løsninger som manifesterer og udvikler nordisk samhørighed, og som øger nordisk kompetence.

2. Fokuspunkter 2017

Nævnet finder det vigtigt at fremme et bredt kendskab til Norden og de i europæisk sammenhæng set små sprog.

Nævnet vil bevilge støtte til at fremme samarbejdet mellem de lektorer som underviser i nordiske sprog ved udenlandske universiteter. Der gives bidrag til kulturmanifestationer med nordisk fortegn som lektorerne tager initiativ til.

Nævnet vil generelt arbejde på en større synliggørelse af nævnets virksomhed. En styrkelse af informationsindsatsen prioriteres i året 2017, bl.a. med internetsider.

Nævnet vil deltage i Nordisk sprogfest i Aarhus med en paneldiskution om univeritetenes betydelse som formidlere af Nordens sprog og kultur i og utenfor Norden.  Se videre: http://www.sprogkoordinationen.org/om-os/om-nordisk-spraakkoordinasjon/nordisk-sprogfest/program/norden-i-norden-og-udenom/

3. Aktuelle insatsområder

Fokusområder i Europa.
Nævnet har fokuseret på Tyskland og Østrig og Storbritannien i 2015. I 2016  beskæftiget nævnet sig med undervisningen i Nordens sprog ved Islands Universitet i anledning af at man opretter et nyt hus der for Vigdís Finnbogadóttirs institut for udenlandske sprog. Nævnet skal fokusere på Nordistiken i Italien i 2017.

Nordenprojekter i Nordamerika.
Nævnet vil fortsætte sit fokus på Nordamerika og styrke Scandinavian Studies i USA og Canada.

Nævnets udvidede virkeområde.
Nævnet har udvidet sit fokusområde til Asien og har hidtil organiseret tre seminarturnéer, én til Japanske universiteter i oktober 2001 (Tokyo og Osaka), én til Kinesiske universiteter i november 2005 (Shanghai og Beijing) og én til Indien (Delhi og Hyderabad) i 2010.

Nævnet vil i de nærmeste år udvide sit fokusområde globalt, bl. a. i Sydamerika, og overveje en eventuel opfølgning af tidligere satsninger i Asien.

 

4. Virksomhedsstruktur

Samarbejdsnævnet sammentræder vanligvis en til to gange om året efter ordførerens beslutning, eller når mindst to af nævnets medlemmer foreslår det.

År 2017
-   Møder i Bergen og Milano
-   Besøg til Universita Degli Studi di Milano

-   Bevilgning av støtte til nordiske projekter ved universiteter i verden.

-   Paneldiskution om univeritetenes betydelse som formidlere af Nordens sprog og kultur i og utenfor Norden. 
-   Synliggørelse af Samarbejdsnævnets virksomhed.

5.    Finansiering

Samarbejdsnævnets virksomhed finanseres helt eller delvis af de nationale lektoratsadministrationer. Nævnet kan søge samfinansiering af projekt og anden virksomhed fra nationale eller andre nordiske budgetmidler.

Samarbejdsnævnets årsredegjørelse, som omfatter årsregnskab og virksomhedsberetning, skal af nævnet overleveres til de berørte instanser.