Flýtileiðir:

Utlysning, ett pilotförsök i 2014 16.05.2014

Medel för verksamhet vid universitet i Tyskland, Österrike och Schweiz med undervisning i nordistik. Utlysningen har som mål att bidra till en ökad synlighet för Norden och studier i nordistik.

Till universitetsinstitutioner med undervisning i nordistik

Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet (SNU) är ett samarbetsorgan för lektoratsadministrationerna i de olika nordiska länderna. Syftet med samarbetet är att förbättra kunskapen om och interesset för Norden hos lärare i danska, finska, isländska, norska och svenska vid utländska universitet. Nämnden ska skapa förutsättningar för samarbete över ämnes-, institutions- och språkgränserna och därigenom markera den nordiska samhörigheten.

För att stärka Nordens synlighet och närvaro erbjuder SNU nu universitet i Tyskland, Österrike och Schweiz med undervisning i de nordiska språken (minst tre) och om Norden möjligheten att söka pengar för satsningar eller projekt som på olika sätt stimulerar intresset för Norden. Utlysningen är ett pilotförsök i 2014.

SNU:s utlysning vill i ett första steg möjliggöra satsningar som på olika sätt syftar till något av nedanstående mål:

  • Att bedriva ett ”ambassadörskap” för Norden och nordisk samarbete mot bredare målgrupper, exempelvis genom föreläsningar/seminarier, informationsverksamhet eller liknande; gärna i samarbete med näringsliv, kulturinstitutioner, andra universitet m. fl.
  • Att öka intresset för Norden och språken i Norden bland studenter från olika fakulteter vid universitetet, exempelvis genom planering av kurser med ett nordiskt innehåll.

Medel kan sökas för mobilitet, arvode eller honorar, material, tryckning, seminariekostnader el dyl. Dock får SNU:s medel inte användas för ”overhead” eller administrativa kostnader. SNU:s medel är begränsade, varför en övre gräns för ansökta medel är 100 000 DKK.

Ansökan mejlas till ulfarb@hi.is på bifogad blankett (word, 45 kb)  senast den 1 oktober 2014. En separat projektbeskrivning på danska, norska eller svenska, bifogas ansökan. Satsningen ska ha genomförts senast 2015-07-31 och slutredovisas med en rapport till SNU senast 2015-08-31.

Bedömning
Ansökningarna bedöms av SNU. Vägledande för bedömningen är hur projektet kan öka intresset för Norden och särskilt språken i Norden bland nya målgrupper – studenter och andra – och stärka nordistiken i Tyskland, Österrike och Schweiz. Kostnadseffektiviteten värderas, liksom antalet individer som omfattas av satsningen.

Reykjavik 2014-05-01
För Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet (SNU)

Ulfar Bragason, forskningsprofessor
Formann för SNU
Arni Magnússon-institutet för isländska studier
Sigurdur Nordal kontor
Postboks 1220
121 Reykjavík
tel. (+354) 562 6050
http://samarbetsnamnden.org
 

 

 

 

 

 

Til baka