Flýtileiðir:

Stöd till nördiska pröjekt vid universitet i varlden 2018 07.07.2017

Projekten ska ha nordisk inriktning och omfatta minst tre länder eller språk i Norden. De ska genomföras i samarbete mellan lärare i de olika nordiska språken eller ämnesområdena på universitetetet. Även de nordiska ländernas ambassader och konsulat samt eventuella nordiska föreningar eller organisationer kan medverka som samarbetsparter eller bidragsgivare.

Projekten ska ha som mål att främja intresset för Nordens språk, kultur och samhällsförhållanden och att öka intresset för Norden som region. De ska vara ett komplement till universitetets reguljära undervisnings- och forskningsverksamhet. Arrangemangen ska rikta sig till studenter och lärare vid universitetet men målgruppen kan även vara en bredare publik. Det kan exempelvis röra sig om gästföreläsningar, seminarier och konferenser, författarbesök, film- och teaterföreställningar, konserter, utställningar och testning av nya kurskoncept.

Stödet kan exempelvis användas till kostnader för resa, bostad, arvode och lokalhyra. Stöd ges inte till inköp av teknisk utrustning, löner eller forskningsmedel, utarbetning och produktion av undervisningsmaterial, översättning och utgivning av fack- eller skönlitteratur, eller till studieresor. Som regel ges inte bidrag till regelbundet återkommande arrangemang. Man kan inte heller söka stöd för ett projekt som redan är genomfört.

Inbjudna föreläsare kan få ett arvode på maximalt 5 000 DKK och inbjudna universitetsanställda maximalt 3 000 DKK. Föreläsare från det sökande universitetet arvoderas inte. Ansökan ska innehålla en detaljerad budget, program och namn på föreläsare som man vill bjuda in.

Totalt kan det sökta beloppet inte överstiga DKK 100 000.
Observera att extra finansiering inte kan sökas separat från de nationella organisationerna i SNU.
Använd bifogat ansökingsformulär. Formuläret och bilagor skickas senast den 15. oktober 2017 till sveu@si.se 

Se nærmere her.

 

 

 

Til baka