Flýtileiðir:

HGJ 29.8.2005, justeret 8.9.2005 på grundlag af mødet 2.9.2005

Referat

Notater fra
møde i Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet
Onsdag 12.1.2005 på Schæffergården ved København

Dagsorden
1. Mødets åbning og godkendelse af dagsorden
2. Udkast til referat fra forrige møde
3. Orientering fra Nordisk Ministerråd
4. Samarbejdsnævnets fremtid (møde med repræsentanter for Nordens Sprogråd)
5. Ny handlingsplan
Dokumentation: Handlingsplan 2003-2005
6. Kina-projektet
7. Konference 2005
8. Kort statusrapport fra de forskellige lektoradministrationer
9. Næste møde
10. Eventuelt

Deltagere: Henrik Galberg Jacobsen, Danmark (formand); Anna-Maija Raanamo og Inkeri Hintikka, Finland; Úlfar Bragason, Island; Kjellaug Myhre og Tone Greve Gedde, Norge; Anne Charlotte Liman, Sverige; Anette Vedel Carlsen, Ministerrådssekretariatet


1. Mødets åbning og godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Udkast til referat fra forrige møde
Referatet af Samarbejdsnævnets møde i Krakow 3.-4.11.2004 blev godkendt med bemærkninger fra medlemmer af nævnet om at det stedvis var vanskeligt at skelne mellem egentligt referat af forhandlinger på mødet og efterfølgende notater med orienteringer fra sekretariatet.

3. Orientering fra Nordisk Ministerråd
Anette Vedel Carlsen orienterede.

4. Samarbejdsnævnets fremtid (møde med repræsentanter for Nordens Sprogråd)
Drøftelsen af punktet tog primært sigte på mødet med repræsentanter fra Nordens Sprogråd senere samme dag. Som grundlag for drøftelsen uddelte Henrik Galberg Jacobsen en liste med ”Nogle punkter til afklaring” (12.1.2005; medfølger som bilag 1 til dette referat). De enkelte punkter på listen blev drøftet.

Diskussionen koncentrerede sig især om spørgsmål vedrørende det kommende sekretariats finansiering, opgaver og organisering og om relationen mellem Samarbejdsnævnet og Nordens Sprogråd. I forbindelse med det første af disse spørgsmål blev der fra nævnets side lagt vægt på at sekretariatsfunktionen burde placeres samme sted i en flerårig periode (tre år), og at nævnet som minimum skulle kunne disponere over 100.000 DKK om året til sekretariatsbistand. Det blev vedtaget at skrive til ministerrådet om dette problem (jf. nævnets brev af 14.1.2005; medfølger som bilag 2 til dette referat). I forbindelse med spørgsmålet om relationen til Nordens Sprogråd pointerede Anette Vedel Carlsen at Sprogrådet ingen formel indflydelse har på nævnet, bortset fra at det for fremtiden er Sprogrådet der træffer den endelige afgørelse mht. tildeling af midler efter projektstøtteordningen (”lektorpuljen”).

Også spørgsmålet om hvad der mere præcist ligger i nævnets nye status som netværk, blev drøftet, uden at det dog blev ganske klart hvad den ændrede organisation indebærer. Der var således fortsat skepsis blandt medlemmerne mht. det formålstjenlige i den nye organisationsform og usikkerhed mht. indgåelsen af fremtidige kontrakter med Nordisk Ministerråd. Nævnet har dog noteret sig at de væsentligste ændringer synes at være at sekretariatsfunktionen overgår til nævnet selv, og at den endelige afgørelse mht. projektstøttemidler træffes af Nordens Sprogråd. Derudover forventer Samarbejdsnævnet at kunne fortsætte sin virksomhed efter de hidtidige retningslinjer. Der var således enighed om at fastholde navnet ”Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet” uanset den nye organisationsform, ligesom der var enighed om at fastholde at medlemmerne af nævnet udpeges af de nationale lektoradministrationer.

5. Ny handlingsplan
Det udsendte udkast til handlingsplan blev drøftet foreløbigt og blev i princippet vedtaget. Der var dog enighed om at handlingsplanen skal tale om Nordenundervisning ”i og uden for Norden” og ikke blot som i den foreliggende plan undervisning ”uden for Norden”, og at planen i øvrigt skal drøftes nærmere når nævnets nye organisation er faldet på plads.

6. Kina-projektet
Medlemmerne gjorde status mht. foredragsholdere mv., og frister for aflevering af manuskripter blev aftalt. Drøftelsen var i nogen grad præget af den aktuelle usikkerhed mht. mulighederne for sekretariatsbistand, og foredragsturneen er senere flyttet fra maj 2005 til oktober 2005.

7. Konference 2005
Anne Charlotte Liman rapporterede om sine kontakter med Gianna Chiesa Isnardi, Genova, der har indvilget i at stå for det praktiske arrangement af lektorkonferencen. Også behandlingen af dette punkt var præget af den aktuelle usikkerhed mht. nævnets fremtid, og konferencen er senere udskudt fra efteråret 2005 til foråret 2006.

8. Kort statusrapport fra de forskellige lektoradministrationer
Nævnets medlemmer udvekslede erfaringer og synspunkter vedrørende lektoraterne i Moskva og i Tyskland. Kjellaug Myhre orienterte om planene om å inngå avtale med Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) i Bergen om overføring av sentrale gjennomføringsoppgaver på norskundervisningsfeltet. UD ville beholde det overordnede ansvar mht feltets betydning innenfor Norges-profileringen og omdømmebyggingen, samt påse at det drives i samsvar med norsk utenrikspolitikk for øvrig. Finansieringen ville skje ved årlige rammebevilgninger. Hun nevnte også at norskundervisningsfeltet hadde måttet tåle en betydelig budsjettreduksjon, som følge av generelle nedskjæringer på rammebudsjettet for den avdeling feltet hører inn under.

9. Næste møde
Næste møde blev aftalt til 14.3.2005 i København.

10. Eventuelt
Det blev aftalt at Kjellaug Myhre skulle deltage som Samarbejdsnævnets repræsentant ved et møde 19.1.2005 på Voksenåsen vedrørende tiltag i forhold til studerende fra USA.