Flýtileiðir:

Til: Samarbejdsnævnet
Fra: Hulda Zober Holm
Efne: Referat fra møde den 14. marts 2005
18. april 2005, 22091.15.003/03


UDKAST TIL BESLUTNINGSREFERAT


Møde i Samarbejdsnævnet for Nordenundervisningen i udlandet.
Mandag den 14. marts 2005.

Deltagere: Formand for Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i udlandet Henrik Galberg Jacobsen, Ulfar Bragason, Ann-Charlotte Liman, Kjellaug Myhre, Anna-Maija Raanamo, Inkeri Hintikka samt Hulda Zober Holm, NMRS.

Udkast til beslutningsreferat

Dagsordenens punkt 1: Mødets åbning og godkendelse af dagsorden

Formanden bød velkommen, og dagsordenen blev godkendt.

Dagsordenens punkt 2. Udkast til referat fra forrige møde

Formanden tilkendegav, at referatet sendes til medlemmerne af Samarbejdsnævnet når det er klart.

Dagsordenens punkt 3. Rapport fra Ulfars og Henriks møde 11.3.2005 med Nordens sprogråd

Der blev rapporteret fra mødet med Nordens sprogråd. På mødet deltog Formand for Nordens sprogråd Frans Gregersen, fra Samarbejdsnævnet deltog formand Henrik Galberg Jacobsen og Ulfar Bragason, fra Nordisk ministerråds sekretariat deltog Hulda Zober Holm og Cathrin Dunker. På mødet blev det blev besluttet, at puljen på DKK 300.000 fremover kaldes ’lektorpuljen’, at fristen for lektorpuljen bliver ligesom Nordplus sprog-puljen den 15. oktober, og at der benyttes samme type ansøgningsskema for både Nordplus sprog og lektorpuljen, idet det dog klart skal fremgå af ansøgningsskemaet til lektorpuljen at det er denne – lille – pulje, det drejer sig om.

Det blev besluttet:
 • At det ikke længere er påkrævet at tre lande indgår i et projekt, men at det blødes op med ”anbefales” at tre lande går sammen.
 • At Henrik Galberg Jacobsen og Hulda Zober Holm samordner den nye tekst, og sender den ud til medlemmerne af Samarbejdsnævnet. Formuleringerne ”sprogene der repræsenteres på stedet ” og ”mindst to sprog” skal indgå.
 • At Samarbejdsnævnets hjemmeside ændres, så ansøgningsskemaet bliver nemmere at finde.

Dagsordenens punkt 4. Samarbejdsnævnets fremtidige kontor

Efter at Samarbejdsnævnet fra januar 2005 er omdannet til et netværk, skal sekretariatet ikke længere varetages af Nordisk ministerråds sekretariat. Der er indkommet to tilbud om varetagelsen af sekretariatsfunktionen, et fra SSN i Island og et fra SI i Sverige. Der blev ytret ønske om at Samarbejdsnævnet ser kontrakten mellem NMRS og det nye sekretariat, og at kontrakten ikke kun skal være for et år. Det blev besluttet:
 • At NMRS finder en løsning på sekretariatsfunktionen, dvs. foretager et valg mellem de to ovennævnte.
 • At NMRS kontakter Sverige vedrørende 2 x 45.000,00 kroner som Sverige har lagt ud i forbindelse med et projekt.

Dagsordenens punkt 5. Handlingsplan 2005-2007 Asien, Europa, USA


Budgetteksterne til budgetbogen 2006 blev gennemgået.

Drøftelser vedrørende handlingsplanen 2005-2007 blev udskudt til sekretariatet var på plads (jf. pkt. 4).

Samarbejdsnævnet har i budgettet for 2005 1.178.000,00 MDKK til rådighed. Med hensyn til udgifterne blev det besluttet:

 • At fordele Samarbejdsnævnets midler på følgende måde:
Administration: 105.000,00 DKK
Informationsindsatser: 133.000,00 DKK
Projektbevillinger: 300.000,00 DKK
Lektorkonference: 350.000,00 DKK
USA-satsning: 290.000,00 DKK

I alt: 1.178.000,00 DKK

Dagsordenens punkt 6. Kina-projektet

Det blev besluttet:
 • At udskyde Kina-projektet fra maj til – sandsynligvis - oktober.
 • At Ann-Charlotte undersøger klimaforhold, forskel på priser (lav/højsæson) i oktober.

Dagsordenens punkt 7. Nordisk lektorkonference 2005 (Genova)

Det blev besluttet:
 • At udskyde konferencen i Genova til april 2006 motiveret med omorganisering.

Dagsordenens punkt 8. Ansøgning fra Erika Sausverde, Vilnius Universitet, om støtte til konference om nordistikken uden for Norden

På konferencen deltager 30-35 personer, hvis Samarbejdsnævnets medlemmer også deltager - 40 personer. Det blev besluttet:
 • At formanden laver en aftale med Erika Sausverde om Jurij Kusmenko
 • At formanden deltager i et planlæggende møde med Erika Sausverde.
 • At konferencen afholdes i regi af Samarbejdsnævnet, men at de i Vilnius arrangerer konferencen.

Dagsordenens punkt 9. Statusrapporter fra de forskellige lektoradministrationer (bl.a. problemer i Nancy)

Det blev besluttet:
 • At dette punkt ikke føres til referat.

Dagsordenens punkt 10. Næste møde

Det blev besluttet:
 • At vente med en beslutning herom til sekretariatet er afklaret.

Dagsordenens punkt 11. Eventuelt