Flýtileiðir:

                                                    Ú.B.  07.04.06

Møte i Samarbeidsnemnda for Norden-undervisning i utlandet (SNU), fredag  24.03.2006,  i Oslo.

Utkast til referat
 
Dagsorden
 1. Møtets åpning og godkjennelse av dagsorden
 2. Referat fra møte i Reykjavik, 21. november 2005
 3. Samarbeidsnemndas organisasjon og sekretariat
  • vedtekter
  • SNUs hjemmeside, brosjyre, etc.
 4. Økonomi
  • Ny økonomioversikt
 5. Lektorpuljen
  • Informasjon og diskusjon om behandlingen av søknader
 6. Årsrapport 2005
 7. Handlingsplan 2006-2007
  • Jf. referat av SNU-møte 21.11.05
  • Utkast til ny handlingsplan
 8. Nordisk lektorkonferanse i Genova, våren 2006
  •  Deltakerliste, budsjett, program
 9. Nord-Amerika-satsingen
  •  Eventuell redegjørelse fra Terje Leiren og forslag fra Mark Sandberg
 10. Oppfølging av rapporten “Undervisning i Nordens språk och litteratur vid universitet och högskolor i Norden”
 11. Statusrapporter fra de nasjonale lektoradministrasjonene
 12. Neste møte
 13. Eventuelt

Til stede:

Kjellaug Myhre, Norge  (formann);
Inkeri Hintikka, Finland, nestformann;
Henrik Galberg Jacobsen, Danmark;
Úlfar Bragason, Island.
Monika Wirkkala, Sverige;

1. Møtets åpning og godkjennelse av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.

2. Referat fra møte i Reykjavik, 21. november 2005
Referatet fra SNUs møte 21. november 2005 i Reykjavik ble godkjent med en del mindre, språklige justeringer.

3. Samarbeidsnemndas organisasjon og sekretariat
- SNUs vedtekter.
Det var enighet om at det ikke er behov for store endringer i vedtektene. Man skulle sluttbehandle saken på neste møte.
- SNUs hjemmeside, brosjyre, etc.
Sekretariatslederen fremla forslag om å få laget presentasjonseffekter bestående av  mappe, bokmerke og penn, hvilket ble vedtatt. Sekretariatet innhenter forslag til visitkort og utarbeider forslag til informasjonsark  som beskriver SNUs virksomhet, og som kan legges inn i mappene. Innholdet på SNUs hjemmeside og dens forhold til hjemmesiden til Sigurdur Nordal Instituttet ble drøftet. Sekretariatet undersøker forkjellige muligheter, inklusive kostnader, samt ber Nordisk Ministerråds sekretariat (NMRS) om å linke SNUs hjemmeside til sin egen og ta bort den informasjon som finnes om SNU på norden.org

4. Økonomi
-  Sekretariatet fremla oversikt over SNUs økonomi, inklusive forbruksrapport for både 2005 og så langt i 2006. Sekretariatslederen redegjorde også for arbeidet med budsjettet for 2007. Ettersom regnskapet for 2005 ikke er avsluttet, ble videre gjennomgang av økonomien utsatt til neste møte. Sekratariatet la også fram en prosjektkontrakt, utarbeidet av NMRS, for Norden-undervisning i utlandet i 2006. SNU ønsker det kontraktsfestede beløp for hele budsjettåret overført ved undertegning av den årlige kontrakten og ikke, slik NMRS legger opp til, 85% for hvert enkelt prosjekt, mens 15% først utbetales når prosjektet er avsluttet. Man vedtok likevel å akseptere NMRS' forslag til kontrakt for 2006, for at arbeidet ikke skulle bli forsinket. Fra og med 2007  vil man forsøke å få til en tilfredsstillende budsjettprosedyre mellom SNU  og NMRS.

5. Lektorpuljen 
Henrik Galberg Jacobsen tok opp de problemer lektorene i Bonn og Gdansk har hatt på grunn av at Det internasjonale kontor (IK) ikke har stilt bevilgede prosjektmidler til disposisjon til rett tid. Ifølge e-post fra Hulda Zober Holm ved Nordisk Ministeråd vil man i 2007 ferdigstille kontrakten om lektorpuljen tidligere, for å avverge gjentagelse av de samme problemene. Henrik Galberg Jacobsen tok opp de problemer som har oppstått fordi IK unnlater å informere lektorene om hvilke vurderinger SNU har lagt til grunn for sin innstilling til Nordens Språkråd (NSR) vedrørende lektorpuljen. Sekretariatslederen opplyste at saken var tatt opp med IK, som hadde foreholdt at det ikke er i samsvar med søknadsprosedyren til Nordplus språk, og som ikke er villig til gjøre et unntak for lektorpuljen. NMRS har støttet IK i dette, men er villig til å grunngi SNUs innstilling, dersom noen av søkerne skriftlig ber om det. Kjellaug Myhre påpekte at den omorganiseringen av SNUs virksomhet som NMRS hadde foretatt, hadde ført til byråkratisering og merarbeid for SNU og forvirring og usikkerhet for lektorene, når det gjaldt lektorpuljen. Den representerte dessuten en overkjøring av SNU og  desavuering av SNU-medlemmenes kompetanse. Hele prosessen syntes å stå i et underlig lys, så meget mer som alle instanser var enige om at SNU i alle år hadde gjort et meget godt arbeid med maksimal utnyttelse av ressursene. Den største fordelen hun kunne se ved omorganiseringen, var at SNU var blitt fristilt fra NMRS' regelverk, som på enkelte punkter kunne virke noe uhensiktsmessig og rigid. Hun roste også den måten Sigurdur Nordal Institutt (SIN) utførte sin sekretariatsfunksjon på og sa at det var skjedd en forbedring som nærmest var å betrakte som et paradigmeskifte. Hun takket sekretariatslederen for solid og raskt arbeid, noe de øvrige sa seg enige i.

6. Årsrapport 2005
- Sekretariatet hadde på forhånd sendt ut utkast til årsrapport for 2005. Den ble godkjent med en del mindre endringer, vesentlig av språklig art.

7. Handlingsplan 2006-2007
Et første utkast til handlingsplan for 2006 - 2007 var  blitt behandlet på møtet i Reykjavik 21. november 2005.
Sekretariatet hadde utarbeidet nytt utkast, som ble vedtatt med små endringer. Man vedtok å begynne arbeidet med handlingsplanen for 2008-2011 allerede høsten 2006.

8. Nordiske  lektorkonferanser
- Nordisk lektorkonferanse i Genova, 11.-13. mai 2006
Deltakerliste ble omdelt, og programmet for konferansen ble diskutert og vedtatt. Sekretariatet presenterte konferansebudsjettet. Det er allerede klart at denne konferansen blir vesentlig dyrere enn man hadde budsjettert med på  2005-budsjettet da konferansen etter den opprinnelige plan skulle vært avholdt.
- Eventuell lektorkonferanse i Gent høsten 2006
I og med at konferansen i Genova i mai egentlig er 2005-konferansen, vedtok man å drøfte mulighetene for å arrangere 2006-konferansen i Gent til høsten på neste møte. Før møtet utarbeider sekretariatet forslag til deltakerliste og budsjett og avklarer datoer med professor Godelieve Laureys, som allerede har bekreftet at Universitetet i Gent kan arrangere  Nordisk Lektorkonferanse i samarbeid med sekretariatet.

9. Amerikasatsningen
 - "Modern Vikings" - 2002 - 2005. Sekretariatet hadde ennå ikke fått rapport fra professor Terje Leiren angående siste året av prosjektet Modern Vikings og har heller ikke utbetalt prosjektpengene for dette året. Sekretariatet hadde bedt professor Mark Sandberg ved University of California, Berkeley, om å lage en skisse til Nord-Amerika-prosjekt for årene 2006-2009. Han har i samarbeid med professor Timothy Tangherlini ved UCLA og professor Steven Sondrup ved BYU laget en slik skisse, som har fått  arbeidstittelen “Mapping Nordic Literary Culture”, og som dreier seg om nordisk litteraturhistorie. SNU fant skissen meget interessant og vedtok å be professor Sandberg om å utarbeide  projektbeskivelse og budsjettforslag innen neste møte, slik at saken kunne bringes opp til vedtak der.

10. Oppfølging av rapporten “Undervisning i Nordens språk och litteratur vid universitet och högskolor i Norden.”
Kjellaug Myhre informerete om at hun var blitt kontaktet av Universitetet i Oslo angående planer om en oppfølgingskonferanse på Schæffergården 8. oktober 2006, for å viderebehandle ovennevnte rapport, som SNU fikk utarbeidet i 2001. Man ønsket å invitere henne til konferansen, og hun hadde svart uforpliktende positivt: Komitéen for konferansen kunne regne med at enten hun selv eller et av de øvrige SNU-medlemmer ville delta.
11. Statusrapporter fra de nasjonale lektoradministrasjoner.
SNUs medlemmer  redegjorde for status innenfor de nasjonale lektoradministrasjonene, for Islands vedkommende spesielt om planene  om sammenslåing av SNI med fire andre institusjoner, og for Norges vedkommende spesielt om status for og foreløpige erfaringer med delegering av gjennomføringsoppgaver til SIU og Norla. Det ble dessuten redegjort for
 • problemene i Greifswald, Paris og Roma,
 • situasjonen i Moskva og Warszawa og
 • planene i Beijing og Shanghai.
12. Neste møte
Neste møte avholdes 11. mai i Genova.

13. Eventuelt
Ingen saker forelå til behandling under Eventuelt.