Flýtileiðir:

Ú.B.
30.05.06
Møte i Samarbeidsnemnda for Norden-undervising i utlandet (SNU), onsdag
11. 05.06 , i Genova, Italia

Referat

Dagsorden

 1. Møtets åpning og godkjennelse av dagsorden
 2. Godkjennelse av referat fra møte i Oslo, 24.03.06
 3. Samarbeidsnemndas organisasjon og sekretariat
  • Nemndas vedtekter
  • Nemndas hjemmeside, brosjyre, etc.
 4. Økonomi
  • Ny økonomioversikt
 5. Amerika-satsningen
  • Evt. redegjørelse fra Terje Leiren og forslag fra Mark Sandberg
 6. Nordisk lektorkonferanse i Genova, våren 2006
 7. Nordisk lektorkonferanse i Gent, høsten 2006
  • Deltagerliste, budsjett, program
 8. Nordistikken i Italia
 9. Statusrapporter fra de nasjonale lektoradministrasjonene
 10. Neste møte
 11. Eventuelt

Til stede:

1) følgende medlemmer:
Kjellaug Myhre, Norge (formann)
Inkeri Hintikka, Finland (nestformann)
Henrik Galberg Jacobsen, Danmark
Monika Wirkkala, Sverige
Úlfar Bragason, Island (som skrev referat fra møtet)

2) følgende suppleanter:
Hannele Jönsson-Korhola, Finland
Charlotta Johansson, Sverige
Mette Ring Rossing, Videnskabsministeriet, Danmark

3) Følgende gjest:
Arne Aarseth, SIU, Norge


1. Møtets åpning og godkjennelse av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.

2. Godkjennelse av referat fra møte i Oslo, 24.03.06
Referatet ble godkjent.

3. Samarbeidsnemndas organisasjon og sekretariat
- Nemndas vedtekter. Samarbeidsnemndas vedtekter fra 22. mai 1995 ble diskutert. Man ble enig om noen mindre endringer av teksten slik at den er i samsvar med nemndas rolle, sammensetning og arbeidsformer i dag. Det ble vedtatt at sekretariatet skal legge vedtektene som de nå er på internet og medlemmene skal komme med forslag til språklige endringer. Siden skal sekretariatet sende den omforente tekst til godkjennelse til Nordisk Minsterråd.
- Nemndas hjemmeside, brosjyre, etc. Sekretariatet fortalte om dets arbeid med SNUs hjemmeside, konferansemappe, penner og annet informasjonsmateriale.

4. Økonomi
Sekretariatet utdelte en ny oversikt over SNUs økonomi i 2005 og revidert budsjett for
2006 ifølge en ny kontrakt med Nordisk Ministerråd.

Samlede bevilgninger er på 1.032.000,00 DKK

Administrasjon 100.000,00 DKK
Prosjektbevilgninger 300.000,00 DKK
Til IKU 30.000,00 DKK
Lektorkonferanse 302.000,00 DKK
USA-satsning 300.000,00 DKK
I alt 1.032.000,00 DKK

Det reviderte budsjettet ble godkjent. Ellers ble det diskutert å sende et brev til Nordisk Ministerråd angående problemene i forbindelse med utbetaling av bevilgningene til SNU. Det ble bestemt at formannen skal ta kontakt med Nordisk Ministerråds sekretariat dersom problemene med å få utbetalt midlene til rett tid fortsetter.

5. Amerika-satsningen
Sekretariatet utdelte en imidlertidig redegjørelse fra Terje Leiren for prosjektet Modern Vikings. SNU venter med å behandle den til man har fått den endelige rapporten. Sekretariatet la fram et forslag fra prof. Mark Sandberg (Berkeley), Steven Sondrup (Brigham Young) og Timothy Tangherlini (Los Angeles) om et nytt Amerika- prosjekt som kalles: “Mapping Nordic Literary Culture”. Medlemmene var enige om at dette var et interessant og viktig prosjekt og det ble vedtatt å satse på dette de neste tre årene. Imidlertid vil SNU gjøre de prosjektansvarlige oppmerksom på at Baltikum ikke er med i det nordiske språksamarbeidet, og at det er viktig at de velger foredragsholdere blant de mest sentrale litteraturviterne i Norden. SNU kommer gjerne med forslag til foredragsholdere.

6. Nordisk lektorkonferanse i Genova, våren 2006
Sekretariatet gjorde oppmerksom på at kostnadene ved denne konferansen ville overskride det vanlige budsjettet for lektorkonferanser, bl. a. fordi deltakerne er uvanlig mange, og fordi kostnadsnivået i Italia er relativt høyt. SNU konstaterte at forberedelsene til konferansen var under kontoll.

7. Nordisk lektorkonferanse i Gent, høsten 2006
Deltagerliste, budsjett, program. Sekretariatet meddelte at det har vært i kontakt med prof. Godelieve Laureys ved universitetet i Gent angående organiseringen av en lektorkonferanse høsten 2006 for lektorer og instiuttsledere i Nederland, Belgia, Irland og Storbritannia. Prof. Laureys har svart ja til å ta ansvar for organiseringen av konferansen i Gent og foreslått at den holdes 26. – 28. oktober. Det ble vedtatt at Kjellaug Myhre og Úlfar Bragason drar til Amsterdam i slutten av mai/begynnelsen av juni for å diskutere konferansen med prof. Laureys. Medlemmene skal sende sekretariatet opplysninger slik at det kan lage en liste over de som skal inviteres. SNU diskuterte programmet. Man ble enig om å ta utgangspunkt i programmet i Genova og programmet for konferansen som ble holdt i Vilnius i november 2005. Sekretariatet skal lage et budsjett for konferansen.

8. Nordistikken i Italia
Man diskuterte den mottatte informasjon om nordistikken i Italia som et underlag for diskusjon på et møte med lektorer i skandinavistikk i Italia, i forbindelse med konferansen i Genova.

9. Statusrapporter fra de nasjonale lektoradministrasjonene
Kjellaug Myhre gjorde rede for utlokaliseringen av fagfeltet Norges-kunnskap ved høyere læresteder i utlandet fra UD til SIU i Bergen. Arne Aarseth fortalte om SIUs organisering og virksomhet. Det ble ellers redegjort for situasjonen i Århus, Gøteborg, Riga, Lille og Rom.

10. Neste møte
Neste møte avholdes den 26. oktober i tilslutning til konferansen i Gent. Det ble diskutert å invitere en representant fra Nordisk Ministerråd til møtet.

11. Eventuelt
Ingen saker forelå til behandling under Eventuelt.