Flýtileiðir:

Samarbejdsnævnets vedtægter

Stadgar för samarbetsnämnden för Norden-undervisning i utlandet fastställda av Nordiska ministerrådet (MR-U) den 22 maj 1995 och gällande från den detta datum.
 

§ 1 Syfte och målsättning

Samarbetsnämndens för Norden-undervisning i utlandet uppgift är att befrämja och vidareföra det nordiska samarbetet inom ramen för dess mandat. Samarbetsnämndens alla verksamhetsformer och aktiviteter bör syfta till en hög nordisk profil och bidra till den nordiska nyttan så att verksamheten skapar ett nordiskt mervärde utöver de rent ämnesmässiga samarbetsresultaten.

Samarbetsnämnden har till uppgift att genom rådgivande, planläggande, initiativtagande och genomförande uppgifter stärka det nordiska elementet i de utsända lektorernas och de lokala lärarkrafternas verksamhet vid respektive universitet.

Samarbetsnämnden, som är ett forum för de nationella lektoratsadministrationerna, är vidare ett rådgivande organ till Nordiska ministerrådet och andra instanser inom sakområdet.

Samarbetsnämnden utgör en del av Nordiska ministerrådets organisation. Vid Samarbetsnämndens utåtriktade aktiviteter skall sambandet mellan Nordiska ministerrådet och Samarbetsnämnden därför göras tydligt i syfte att stärka den nordiska profilen.


§ 2 Verksamhet och arbetsuppgifter

Samarbetsnämndens verksamhet skall omfatta följande:

– att följa utvecklingen i undervisningen i de nordiska ländernas språk och kultur vid universitet i och utanför Norden samt avge yttranden inom detta sakområde

– att skapa förutsättningar för samarbete mellan de lärarkrafter som undervisar i de nordiska ländernas språk och litteratur vid dessa universitet och öka deras motivation och möjlighet att genom sin verksamhet markera den nordiska samhörigheten

– att uppmuntra och bidra till samnordiska informations- och kulturaktiviteteter vid universiteten och ute i samhället

Som ett led i sin verksamhet kan Samarbetsnämnden arrangera konferenser, möten, besök och liknande, avge gemensamma uttalanden, behandla ansökningar, sända informationsmaterial, rapporter och liknande.


§ 3 Styrelse

I. Roll

Verksamheten leds av Samarbetsnämnden för Norden-undervisning i utlandet, som är utpekad av och ansvarig inför Nordiska ministerrådet (MR-U).

Nämnden ansvarar för den långsiktiga strategiska planeringen, utgående från de syften/ mål-sättningar som Ministerrådet angivit. Nämnden, som således är ett policyskapande organ inom fackområde, skall i första hand behandla frågor av större betydelse rörande verksamhetsinriktning, organisation, ekonomi och budget.

II. Sammansättning

Samarbetsnämnden för Norden-undervisning i utlandet är ett forum för de nationella organ i de nordiska länderna som har ansvar för kontakt med och stöd till universitet i och utanför Norden som undervisar i de nordiska ländernas språk, litteratur, kultur och samhällsförhållanden. Detta förhållande bör speglas i nämndens sammansättning.

Samarbetsnämnden består av 5 ordinarie ledamöter, en från varje nordiskt land. Därjämte utses personliga suppleanter för de ordinarie ledamöterna.

Den personliga suppleanten deltar endast i nämndens möten vid förfall för den ordinarie ledamoten.

En representant från vart och ett av de självstyrande områdena äger rätt att delta på mötena med yttrande- och förslagsrätt, men utan rätt att delta i beslut. Representant för de självstyrande områdena skall vidare äga rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

Till Samarbetsnämndens sammanträden kan ytterligare personer adjungeras med yttrande-
och förslagsrätt.

Utgifter i samband med Samarbetsnämndens möten betalas nationellt.

Ledamöter och suppleanter utses för en tid om högst tre år åt gången.

III. Arbetsformer

Samarbetsnämnden för Norden-undervisning i utlandet utser inom sig ordförande och vice ordförande. Ordförandeskapet skall rotera mellan de olika länderna enligt de principer som gäller för ordförandeskapet inom Nordiska Ministerrådet.

Samarbetsnämnden är beslutsför när fyra nordiska länder är representerade. Varje ledamot
har en röst.

Ledamot äger rätt att lägga ner sin röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal    har ordföranden utslagsröst.

Samarbetsnämnden sammanträder vanligtvis två gånger per år eller när ordföranden så bestämmer eller när minst två av samarbetsnämndens ledamöter begär det.

Det skall föras protokoll från Samarbetsnämndens sammanträden.

Samarbetsnämndens sekretariatsfunktion tillvaratas av Nordiska ministerrådets sekretariat.

IV. Beslutsformer

Samarbetsnämnden kan fatta beslut i tre olika former:

a) Vid ordinarie möte
b) Vid telefonmöte
c) Genom skriftlig procedur

Nämnden kan delegera beslutanderätten i ärenden som inte är av principiell betydelse
eller av vidlyftig beskaffenhet till arbetsutskott eller ordföranden.


§ 4 Finansiering och ekonomi

Samarbetsnämndens verksamhet finansieras helt eller delvis över Nordiska ministerrådets budget. Samarbetsnämnden kan söka samfinansiering av projekt och annan verksamhet med nationella eller andra nordiska budgetmedel.

Nordiska ministerrådets "Reglemente för budget, ekonomiförvaltning, räkenskaper och revision för verksamheter över Nordiska ministerrådets budget" gäller för Samarbetsnämnden. Härutöver kan Nordiska ministerrådet (MR-SAM) utfärda ytterligare instruktioner för institutionernas förvaltning och ekonomi.

Samarbetsnämndens årsredovisning, som omfattar årsräkenskaper och verksamhetsberättelse, skall av nämnden överlämnas till Nordiska ministerrådet för godkännande.


§ 5 Offentlighet

I fråga om offentlighet av Samarbetsnämndens handlingar skall i möjligaste mån domicillandets bestämmelser tillämpas. Samarbetsnämndens beslut i frågor om handlingars offentlighet kan överklagas till Nordiska ministerrådet (MR-U).


§ 6 Övrig

Nordiska ministerrådet (MR-U) beslutar om ändring, tillägg eller upphävande av dessa stadgar.