Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet är ett forum för de nationella organ i de nordiska länderna som ansvarar för kontakterna med och stödet till universitet i och utanför Norden som undervisar i de nordiska ländernas språk, litteratur, kultur och samhälls-förhållanden (= nationella lektoratsadministrationerna):

Samarbetsnämnden är ett rådgivande organ.

Uppgiften för Samarbetsnämnden är att främja och vidareföra det nordiska samarbetet inom ramen för dess mandat. Samarbetsnämndens alla verksamhetsformer och aktiviteter bör syfta till en hög nordisk profil och bidra till den nordiska nyttan så att verksamheten skapar ett nordiskt mervärde utöver de ämnesmässiga samarbetsresultaten.

Samarbetsnämnden har till uppgift att genom rådgivning, planläggning, initiativtagande och genomförande stärka det nordiska elementet i de utsända lektorernas och de lokala lärarkrafternas verksamhet vid respektive universitet.

Stadgar

 

Samarbetsnämnden logo

Samarbetsnämnden logo

 

 

 

SNU logo

SNU logo