Stöd till nordiska projekt vid universitet i världen 2022

(Information in English)

Inledning

Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet (SNU) utlyser möjligheten för universitet i världen att söka stöd för nordiska samarbetsprojekt. Bidraget finansieras nationellt, av medlemsorganisationerna i SNU (UFM, OPH, SÁM, HK-dir och SI), sedan 2017.

Samarbetsnämndens uppdrag är att stödja och administrera nordiska utlandslektorat och att främja och stödja undervisningen i Nordens språk (danska, finska, isländska, norska, svenska, samiska, färöiska, grönländska) samt nordisk litteratur och kultur vid universitet i och utanför de nordiska länderna. Samarbetsnämnden verkar för att öka samarbetet mellan de som arbetar inom nordistiken vid universitet i världen och på så sätt skapa en känsla av nordisk samhörighet.

Syfte och målgrupp

Projekten ska ha som mål att främja intresset för Nordens språk, litteratur och kultur och att öka intresset för Norden som region. De ska vara ett komplement till de deltagande universitets reguljära undervisnings- och forskningsverksamhet.

Gästföreläsningar, seminarier och konferenser, författarbesök, film- och teaterföreställningar, konserter, utställningar och testning av nya kurskoncept är exempel på aktiviteter som fått stöd de senaste åren.

Vem kan söka?

 • relevanta avdelningar med undervisning i Nordens språk och litteratur vid universitet i världen

Hur ansöker man?

Det är viktigt att förbereda ansökan i god tid. Ansökan måste innehålla:

 • en detaljerad projektbeskrivning
 • ett preliminärt program med namn på inbjudna föreläsare
 • en detaljerad budget och bankuppgifter.

Ansökningsblanketten finns i Espresso (https://espresso.diku.no/espresso/. Om du är ny på Espresso, registrera dig som ny användare. Om du tidigare har använt Espresso, logga in med ditt användarnamn och lösenord. Under “Programmes open for new applications” välj “Coordinating Committee for Nordic Studies Abroad (SNU)”/”Samarbeidsnemnda for Nordenundervisning i utlandet (SNU)” och klicka för att skapa en ny ansökan.

Närmare upplysningar om ansökans format och adress anges i augusti 2021. I september 2021 anordnas ett webbinarium där man kan få råd och tips om hur man ansöker för stöd. Ansökans tidsfrist är den 15 oktober 2021.

Instruktioner om hur man använder Espresso systemet är här.

Krav och prioriteringar

Följande krav måste uppfyllas:

 • Verksamheten för vilken stöd söks måste ha ett tydligt fokus på nordiska språk och / eller litteratur och omfatta minst tre länder eller språk i Norden.
 • Arrangemangen ska rikta sig till studenter och lärare vid det/de universitetet som deltar i projektet.
 • Projektet måste äga rum år 2022.

I bedömningen av projektansökningar prioriterar SNU projekt som

 • genomförs i samarbete med andra universitet eller externa parter som t.ex. de nordiska ländernas ambassader och konsulat, nordiska föreningar eller relevanta föreningar
 • i ansökan presenterar en tydlig plan för spridning och synliggörande av projektet
 • kan visa att den egna institutionen och/eller andra parter bidrar till projektet.

Det är en fördel om alla nordiska språk som undervisas vid universitetet ingår, likaså om projektet även riktar sig till en bredare publik. I bedömningen av projektansökningar kan SNU prioritera projekt som avspeglar en viss geografisk spridning av utdelade medel.

Vilka kostnader kan tas upp i ansökan?

 • rimliga kostnader för resa för inbjudna föreläsare
 • rimliga kostnader för boende för inbjudna föreläsare
 • arvode för inbjudna föreläsare (frilans), max DKK 5 000
 • arvode för inbjudna föreläsare (från universitet och högskolor), max DKK 3 000
 • kostnader för marknadsföring och informationsspridning
 • rimliga kostnader för catering
 • hyra av konferenslokal
 • administrativa kostnader i samband med finansiella transaktioner

Icke godkända kostnader

Bidrag ges inte till:

 • overheadkostnader eller administration
 • arvode till föreläsare från sökande institution/-er
 • lön eller forskningskostnader
 • inköp av teknisk utrustning
 • utarbetning och produktion av undervisningsmaterial
 • översättningskostnader
 • utgivning av fack- eller skönlitteratur
 • studieresor
 • återkommande arrangemang
 • aktiviteter som redan är genomförda.

Besked om beslut

Beskeden skickas per mejl senast den 31 december 2021.

Mer information om SNU

www.samarbetsnamnden.org, branislav.bedi@arnastofnun.is