Stöd till nordiska projekt vid universitet i världen 2021

(Information in English)

Introduktion

Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet (SNU) utlyser under hösten 2020 möjligheten för universitet i världen att söka stöd för nordiska samarbetsprojekt. Bidraget finansieras nationellt, av medlemsorganisationerna i SNU (UFM, OPH, SÁM, Diku och SI), som en försöksverksamhet sedan två år tillbaka.

Syfte och målgrupp

Projekten ska ha nordisk inriktning och omfatta minst tre länder eller språk i Norden. De ska genomföras i samarbete mellan lärare i de olika nordiska språken eller ämnesområdena på universitetet. Även de nordiska ländernas ambassader och konsulat samt eventuella nordiska föreningar eller organisationer kan medverka som samarbetsparter eller bidragsgivare. Det är en fördel om projektet är ett samarbete mellan olika institutioner, universitet och/eller andra parter. Projekten ska ha som mål att främja intresset för Nordens språk, kultur och samhällsförhållanden och att öka intresset för Norden som region. De ska vara ett komplement till universitetets reguljära undervisnings- och forskningsverksamhet. Det kan exempelvis röra sig om gästföreläsningar, seminarier och konferenser, författarbesök, film- och teaterföreställningar, konserter, utställningar och testning av nya kurskoncept. Arrangemangen ska rikta sig till studenter och lärare vid universitetet men målgruppen kan även vara en bredare publik. Spridning och synlighet är viktiga faktorer i bedömningen av ansökan.

Projektet måste äga rum år 2021.

Vilka kostnader kan tas upp i ansökan?

Stödet kan exempelvis användas till kostnader för resa, bostad, arvode och lokalhyra. Inbjudna föreläsare kan få ett arvode på maximalt 5 000 DKK och inbjudna universitetsanställda maximalt 3 000 DKK. Ansökan ska innehålla en detaljerad budget, program och namn på föreläsare som man vill bjuda in. Det är en fördel om
sökande institution bidrar med egna medel. Totalt kan det sökta beloppet inte överstiga DKK 100 000.

Icke godkända kostnader

  • Inget stöd för overheadkostnader eller administration ges, men man kan få stöd för administrativa kostnader i samband med finansiella transaktioner
  • Föreläsare från det sökande universitetet arvoderas inte
  • Stöd ges inte till inköp av teknisk utrustning, löner eller forskningsmedel, utarbetning och produktion av undervisningsmaterial, översättning och utgivning av fack- eller skönlitteratur, eller till studieresor
  • Som regel ges inte bidrag till regelbundet återkommande arrangemang
  • Man kan inte heller söka stöd för ett projekt som redan är genomfört

Hur man ansöker

  • Använd bifogat ansökningsformlär SNU 2021 (Excel) – ikke tilgjengelig, vi bli aktivert senere
  • Information om ansökningsprosessen 2021 (PDF) – ikke tilgjengelig, vi bli aktivert senere

Ansökan med bilagor skal skickas som en pdf-fil (inte i separata bilagor) senast den 15. oktober 2020 till lektoratsordningen@ufm.dk.